Пропозиція
укласти Договір про постачання ліцензійного ключа
Компʼютерної програми “ПроОблік”
№ 1 від “23” квітня 2021 року

Місто Київ


Приватне підприємство "Прорис" (далі - “Постачальник”) відповідно до ст. ст. 634, 641-646 Цивільного кодексу України робить цю пропозицію укласти Договір про постачання ліцензійного ключа Компʼютерної програми “ПроОблік” (далі - “Договір”) на умовах, що визначені нижче.

Визначення термінів

Програмний продукт - Комп'ютерна програма “ПроОблік”, включаючи усі та кожен окремий компонент, що вбудовано в її виконуваний файл або постачається як окремий файл, включаючи (але не обмежуючись) виконавчі, довідкові, демонстраційні файли, файли-приклади, бібліотеки, бази даних, зразки, супроводжувальні матеріали (зображення, фотографії, анімаційні зображення, аудіо- та відеокомпоненти і т.ін.), друковані матеріали та інші компоненти, незалежно від способу отримання/розповсюдження (з використанням мережі Інтернет чи в інший спосіб, від Постачальника чи від інших осіб) таких компонентів.

Ліцензійний ключ - іменований блок інформації (файл), що містить дані, які вимагаються Програмним продуктом для роботи у повнофункціональному режимі.

Веб-сторінка Програмного продукту - інформаційний ресурс, доступний в мережі World Wide Web (Всесвітня павутина) за адресою https://prooblik.pro/, включаючи підсторінки та піддомени.

Рахунок-замовлення - первинний документ, що формується засобами Веб-сторінки Програмного продукту, та містить, серед іншого, інформацію про особу, на користь якої випускається Ліцензійний ключ, строк чинності Ліцензійного ключа та його вартість, яка підлягає сплаті Постачальнику.

Замовник - особа, яка прийняла (акцептувала) цю Пропозицію.

Сторона - Постачальник або Замовник, залежно від контексту.

Сторони - Постачальник і Замовник.

Умови прийняття пропозиції та її чинність

Ця Пропозиція адресована всім особам, які мають намір використовувати Комп’ютерну програму “ПроОблік”. Постачальник залишає за собою право відмовити в укладанні Договору окремим особам та не зобов’язаний розкривати причин такої відмови.

Договір є укладеним між Постачальником і особою, яка прийняла (акцептувала) цю Пропозицію (Замовником), з моменту зарахування грошових коштів Замовника на банківський рахунок Постачальника згідно з умовами, викладеними нижче.

Прийняття (акцепт) цієї Пропозиції Замовником здійснюється шляхом формування засобами Веб-сторінки Програмного продукту відповідного Рахунку-замовлення та його оплати (здійснення переказу грошових коштів на поточний рахунок Постачальника) згідно з умовами, викладеними нижче.

У момент формування засобами Веб-сторінки Програмного продукту Рахунку-замовлення або здійснення переказу коштів на банківський рахунок Постачальника (залежно від того, яка подія настала раніше) Замовник такими діями підтверджує, що він ознайомлений і згоден в повному обсязі та без застережень з усіма умовами цієї Пропозиції та умовами Договору, а також отримав примірник Програмного продукту, перевірив його працездатність та вважає Програмний продукт таким, що придатний до використання Замовником за прямим функціональним призначенням.

Ця пропозиція є чинною з “23” квітня 2021 року до її відкликання. Ця Пропозиція вважається відкликаною з наступного дня після повідомлення про це Постачальником в засобах масової інформації або на Веб-сторінці Програмного продукту.

Ця Пропозиція може бути змінена Постачальником в односторонньому порядку. Зміни до цієї Пропозиції набирають чинності з наступного дня після повідомлення про це (оприлюднення цієї Пропозиції в новій редакції) Постачальником в засобах масової інформації або на Веб-сторінці Програмного продукту.

Умови Договору

1. Предмет Договору

1.1. За цим Договором Замовник оплачує та зобов’язується прийняти, а Постачальник зобов’язується передати Замовнику у власність Ліцензійний ключ Комп’ютерної програми “ПроОблік” (Програмного продукту).

1.2. Терміни в цьому Договорі вживаються у значеннях, наведених у Пропозиції укласти Договір про постачання ліцензійного ключа Компʼютерної програми “ПроОблік” № 1 від “23” квітня 2021 року.

1.3. Цей Договір не поширюється на відносини між Сторонами щодо використання Програмного продукту. Ці відносини регулюються окремим договором (ліцензійною угодою) між Сторонами.

2. Ціна, порядок оплати та передачі Ліцензійного ключа

2.1. Ціна Ліцензійного ключа залежно від обраного строку його чинності становить:

2.1.1. Ліцензійний ключ зі строком чинності 1 рік: 420,00 грн (Чотириста двадцять гривень 00 коп.);

2.1.2. Ліцензійний ключ зі строком чинності 2 роки: 814,80 грн (Вісімсот чотирнадцять гривень 80 коп.);

2.1.3. Ліцензійний ключ зі строком чинності 3 роки: 1 197,00 грн (Одна тисяча сто дев`яносто сім гривень 00 коп.);

2.1.4. Ліцензійний ключ зі строком чинності 4 роки: 1 562,40 грн (Одна тисяча пʼятсот шістдесят дві гривні 40 коп.);

2.1.5. Ліцензійний ключ зі строком чинності 5 років: 1 890,00 грн (Одна тисяча вісімсот дев`яносто гривень 00 коп.).

2.2. Замовник засобами Веб-сторінки Програмного продукту формує Рахунок-замовлення, зазначаючи інформацію про особу, на користь якої випускається Ліцензійний ключ, обраний строк чинності Ліцензійного ключа, адресу електронної пошти для надсилання Ліцензійного ключа, власні реквізити та інші відомості, які вимагаються Веб-сторінкою Програмного продукту для формування Рахунку-замовлення.

2.3. Замовник сплачує повну вартість Ліцензійного ключа відповідно до обраного Замовником строку чинності Ліцензійного ключа на банківський рахунок Постачальника згідно з реквізитами, наведеними в Пропозиції укласти Договір про постачання ліцензійного ключа Компʼютерної програми “ПроОблік” № 1 від “23” квітня 2021 року, та із зазначенням у призначенні платежу номера і дати Рахунку-замовлення, сформованого засобами Веб-сторінки Програмного продукту.

2.4. Постачальник протягом 5 (п’яти) банківських днів з дати надходження на його банківський рахунок повної оплати вартості Ліцензійного ключа, здійсненої відповідно до вимог пунктів 2.1, 2.2 і 2.3 цього Договору, генерує (випускає) Ліцензійний ключ і здійснює його поставку Замовнику.

2.5. Поставка Ліцензійного ключа здійснюється шляхом надсилання електронного примірника такого ключа на адресу електронної пошти, наведену у відповідному Рахунку-замовленні, зазначеному в призначенні платежу, та/або шляхом розміщення електронного примірника Ліцензійного ключа на Веб-сторінці Програмного продукту з наданням до нього доступу особі, за допомогою облікового запису якої на Веб-сторінці Програмного продукту було сформовано Рахунок-замовлення.

2.6. З урахуванням вимог пункту 2.5 цього Договору, Ліцензійний ключ вважається поставленим Постачальником (переданим у власність Замовнику) та прийнятим Замовником з моменту надходження електронного примірника Ліцензійного ключа на сервер електронної пошти, що обслуговує адресу електронної пошти, наведену у відповідному Рахунку-замовленні, зазначеному в призначенні платежу, або з моменту збереження примірника електронного примірника Ліцензійного ключа на web-сервері, що обслуговує Веб-сторінку Програмного продукту.

Постачальник не несе відповідальності за видалення, позначення як спаму або блокування в інший спосіб електронного листа від Постачальника вищезгаданим поштовим сервером Замовника.

2.7. Замовник не має права відмовитися від працездатного Ліцензійного ключа, поставленого згідно з умовами пунктів 2.5 і 2.6 цього Договору. Постачальник не здійснює повернення Замовнику плати за Ліцензійний ключ, якщо той уже був згенерований (випущений).

3. Користування Ліцензійним ключем

3.1. Ліцензійний ключ може використовуватися протягом строку його чинності виключно для забезпечення роботи Програмного продукту в повнофункціональному режимі відповідно до його прямого функціонального призначення.

3.2. По завершенні строку чинності Ліцензійного ключа допускається його використання для внесення і друку засобами Програмного продукту інформації за періоди, що припадають на час чинності Ліцензійного ключа.

3.3. Строк чинності Ліцензійного ключа обчислюється від дати його генерування Постачальником.

3.4. Замовнику Забороняється передавати Ліцензійний ключ стороннім особам, а також модифікувати в будь-який спосіб його бінарний код.

Не є сторонніми особами в розумінні цього пункту особи, які зазначені у Рахунку-замовленні як Замовник (платник) або особа, на користь якої випускається Ліцензійний ключ, а також їхні посадові особи, працівники або підрядники, що надають послуги з бухгалтерського обліку.

3.5. Постачальник не гарантує збереження у себе запасних примірників (дублікатів) Ліцензійного ключа.

Замовник зобов’язаний самостійно забезпечити виготовлення і надійне збереження запасних примірників (дублікатів) Ліцензійного ключа шляхом копіювання на власні електронні носії отриманого від Постачальника електронного примірника Ліцензійного ключа.

4. Відповідальність Сторін

4.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань згідно з цим Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України та цим Договором.

4.2. Сторона звільняється від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань згідно з цим Договором в разі, якщо таке невиконання або неналежне виконання прямо спричинене невиконанням (неналежним виконанням) своїх зобов’язань іншою Стороною.

4.3. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання обов’язків по цьому Договору, яке є наслідком обставин непереборної сили: пожежі, вибуху, стихійних лих, війни, вторгнення військ, усякого роду воєнних дій, повстання, бунту, страйку, народних заворушень, заборонних актів Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, Антимонопольного комітету України, Національного банку України (термін «заборонні акти» розуміється як закон або документ нормативного характеру, що не дозволяють Сторонам виконати свої зобов'язання за цим договором) тощо, якщо такі обставини безпосередньо вплинули на виконання цього Договору.

Факт існування та строк дії форс-мажорних обставин підтверджується довідкою Торгово-промислової палати України.

4.4. Постачальник звільняється також від відповідальності за часткове або повне невиконання обов’язків по цьому Договору, яке є наслідком протиправного втручання третіх осіб в роботу Веб-сторінки Програмного продукту.

5. Строк дії Договору

5.1. Цей Договір набирає чинності з моменту надходження на банківський рахунок Постачальника повної оплати вартості Ліцензійного ключа, здійсненої відповідно до вимог пунктів 2.1, 2.2 і 2.3 цього Договору, та є чинним протягом всього строку користування Ліцензійним ключем, але не менш як протягом строку чинності Ліцензійного ключа.

5.2. Цей Договір не може бути достроково розірваний в односторонньому порядку жодною зі Сторін без згоди іншої Сторони.

6. Інші умови

6.1. Будь-які повідомлення за цим Договором, адресовані Постачальнику, повинні направлятися Замовником на адресу електронної пошти та/або поштову адресу Постачальника, що зазначені в Пропозиції укласти Договір про постачання ліцензійного ключа Компʼютерної програми “ПроОблік” № 1 від “23” квітня 2021 року.

Повідомлення, які направляються на електронну пошту Постачальника, повинні направлятися з електронної пошти, зазначеної в Рахунку-замовленні.

6.2. Повідомлення за цим Договором, адресовані Замовнику, направляються Постачальником на адресу електронної пошти, зазначену в Рахунку-замовленні, та/або шляхом розміщення в засобах масової інформації чи на Веб-сторінці Програмного продукту.

6.3. Рахунки-замовлення та інші первинні документи, які стосуються виконання Сторонами умов цього Договору, складаються Сторонами в електронному вигляді – як електронні документи у розумінні Закону України “Про електронні документи та електронний документообіг”. Такі документи підписуються електронними цифровими підписами уповноважених посадових осіб Сторін.

6.4. Складання (формування) електронних документів, зазначених у пункті 6.3 цього Договору, та обмін ними здійснюються в один із таких способів на вибір Сторони, яка ініціює складання електронного документа:

6.4.1. засобами інтернет-сервісів https://paperless.com.ua/, https://24.privatbank.ua/ або https://vchasno.ua/, причому, якщо Сторонами не буде погоджено інше, належним ідентифікатором іншої Сторони як користувача відповідного інтернет-сервісу є його адреса електронної пошти або ідентифікаційний номер юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи);

6.4.2. власними технічними ресурсами або загальнодоступними та безоплатними ресурсами органів державної влади України.

6.5. Кожна Сторона несе повну відповідальність за правильність вказаних нею у цьому Договорі відомостей та Рахунку-замовленні банківських реквізитів, адрес, найменувань та інших відомостей, що впливають на виконання цього Договору іншою Стороною.

6.6. У разі невідповідності будь-яких положень цього Договору чинному законодавству, це положення втрачає силу, що не спричиняє визнання всього Договору недійсним в цілому.

Реквізити та контактні дані Постачальника:

Повне найменування: Приватне підприємство “Прорис”

Код ЄДРПОУ: 41805209

Місцезнаходження: Україна, 03187, м. Київ, просп. Академіка Глушкова, 43, кв.64

Адреса електронної пошти: prorys@prorys.com 

Телефон: +380936697759

Ви можете завантажити примірник цього електронного документа, підписаний кваліфікованим електронним підписом.
Підпис можна перевірити на сервісі https://czo.gov.ua/verify